نگاتوسکوپ

 • برند : فنون طب
 • داراي ﺳﻨﺴﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎي رادﯾﻮگﺮاﻓی
 • ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺎب و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺎرﯾک در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧگﺎﺗﻮﺳکﻮپ
 • داراي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻟﻤﺴی
 • ﻧﻮر ﯾکﻨﻮاﺧﺖ ﺳﻔﯿﺪ9600کﻠﻮﯾﻦ
 • داراي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﺪت ﻧﻮر
 • فاقد اشعه UV
 • قابلیت کار با برق
 • دارای 24 ماه گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش
دسته:

نگاتوسکوپ

نگاتوسکوپﯾﺎ(X-Ray Viewer)ﻧﺴﻞﺟﺪﯾﺪي ازﺗﺠﻬﯿﺰات پزﺷکیﺣﺮﻓﻪاي اﺳﺖ که ﻣﺒﺘﻨیﺑﺮ ﻓﻨﺎوري ﻧﻮآوراﻧﻪ دﯾﻮدﻫﺎي ﺳﺎﻃﻊ کننده ﻧﻮر کار ﻣیکند. نگاﺗﻮﺳکﻮپﻫﺎ میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ کارایی ﻓﺮاوان ﺧﻮد، درارﺗﻮپدي،ﺗﺮوﻣﺎ، ﺟﺮاﺣی، رﯾﻪﺷﻨﺎﺳی، انکوﻟﻮژي و ﺑﺴﯿﺎري از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ی دﯾگﺮ پزﺷکی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار گیرﻧﺪ.

بطور کلی می توان نگاتوسکوپ ها را در دو قسمت دندانپزشکی و پزشکی دسته بندی کرد. علت این دسته بندی این است که سایز عکس های رادیولوژی برای دندانپزشکی بسیار کوچکتر می باشد. بنابراین نوع دندانپزشکی ابعاد کوچکتری نسبت به نوع پزشکی دارند. مدل پزشکی این دستگاه نیز خود در سه مدل تک خانه، دوخانه و سه خانه عرضه می شوند. مسلما انتظار می رود که مدل دو خانه و سه خانه بتوانند دو و سه عکس رادیولوژی را در کنار هم نشان دهند.

نگاتوسکوپ فنون طب

شرکت فنون طب نقش جهان به عنوان اولین شرکت دانش بنیان در زمینه تولید دستگاه های فتال مانیتوریگ پزشکی میباشد. که دارای استانداردهای:

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی(ISO)

استاندار و ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی

میباشد.

این دستگاه ساخت ایران است و یکی از دستگاه های استاندارد و با کیفیت محسوب می شود. که از تکنولوژی نوری LED-SMD استفاده کرده است به همین دلیل دارای ضخامت 1CM  میباشد.

این دستگاه ویژگی های منحصر به فرد زیادی دارد. در ادامه برخی از آن ها را به شما معرفی می‌کنیم. از جمله مهم ترین ویژگی های آن می توان به روشن شدن هرخانه نگاتوسکوپ به صورت مجزا اشاره کرد. این دستگاه از تکنولوژی LED-SMD استفاده کرده و داراي ﺳﻨﺴﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎي رادﯾﻮگرافی میباشد.هم چنین دارای حافظه میزان شدت نور است.

این نگاتوسکوپ ها ﺳﺒک , ﺷﯿک و ﻣﺪرن ﺑﺎ قابلیت تنظیم شدت نور صفحه برای استفاده راحت تر کاربر میباشند.

مشخصات کلی نگاتوسکوپ

نگاتوسکوپ ها از نظر ابعاد در چند مدل تک خانه، دوخانه، سه خانه، چهارخانه، CBCT و OPG جهت استفاده در حیطه های پزشکی و دندان پزشکی وجود دارند که مشخصات ابعاد آن ها به صورت زیر میباشد:

ﻣﺪلOPG:         اﺑﻌﺎد ﻧگﺎﺗﻮﺳکﻮپ30*30ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ            اﺑﻌﺎد ﻧﻮر ﺻﻔﺤﻪ :30*21ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﻣﺪلCBCT:       اﺑﻌﺎد ﻧگﺎﺗﻮﺳکﻮپ35*32ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ             اﺑﻌﺎد ﻧﻮر ﺻﻔﺤﻪ :32*26ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﻣﺪلSM 100:    اﺑﻌﺎد ﻧگﺎﺗﻮﺳکﻮپ54*37ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ             اﺑﻌﺎد ﻧﻮر ﺻﻔﺤﻪ :45*37ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﻣﺪلSM 200:    اﺑﻌﺎد ﻧگﺎﺗﻮﺳکﻮپ54*74ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ             اﺑﻌﺎدﻧﻮر ﺻﻔﺤﻪ :45*74ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﻣﺪلSM 300:    اﺑﻌﺎد ﻧگﺎﺗﻮﺳکﻮپ54*110ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ           اﺑﻌﺎد ﻧﻮر ﺻﻔﺤﻪ :45*110ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﻣﺪلSM 400:    اﺑﻌﺎد ﻧگﺎﺗﻮﺳکﻮپ54*37ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ             اﺑﻌﺎد ﻧﻮر ﺻﻔﺤﻪ :45*37ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ

 

مشخصات فنی:

 • برق ورودي                             240 -200 ولت متناوب 60 -50 هرتز
 • ادابتور                                   12وﻟﺖ1.25آﻣپﺮDC
 •  ﺗکﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮري                     LED-SMD
 • ﻧﻮر ﯾکﻨﻮاﺧﺖ ﺳﻔﯿﺪ                 9600کﻠﻮﯾﻦ
 •  ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺻﻔﺤﻪ                     ﺑﯿﻦ4000ﺗﺎ6500ﻟﻮکﺲ
 • ﺿﺨﺎﻣﺖ                                1CM

توضیحات تکمیلی

برق ورودی

240 -200 ولت متناوب 60 -50 هرتز

ادابتور

12وﻟﺖ1.25آﻣپﺮDC

ابعاد

ﻣﺪلOPG:         اﺑﻌﺎد ﻧگﺎﺗﻮﺳکﻮپ30*30ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ/اﺑﻌﺎد ﻧﻮر ﺻﻔﺤﻪ :30*21ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﻣﺪلCBCT:       اﺑﻌﺎد ﻧگﺎﺗﻮﺳکﻮپ35*32ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ/اﺑﻌﺎد ﻧﻮر ﺻﻔﺤﻪ :32*26ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﻣﺪلSM 100:    اﺑﻌﺎد ﻧگﺎﺗﻮﺳکﻮپ54*37ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ/اﺑﻌﺎد ﻧﻮر ﺻﻔﺤﻪ :45*37ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﻣﺪلSM 200:    اﺑﻌﺎد ﻧگﺎﺗﻮﺳکﻮپ54*74ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ/اﺑﻌﺎدﻧﻮر ﺻﻔﺤﻪ :45*74ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﻣﺪلSM 300:    اﺑﻌﺎد ﻧگﺎﺗﻮﺳکﻮپ54*110ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ/اﺑﻌﺎد ﻧﻮر ﺻﻔﺤﻪ :45*110ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﻣﺪلSM 400:    اﺑﻌﺎد ﻧگﺎﺗﻮﺳکﻮپ54*37ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ/اﺑﻌﺎد ﻧﻮر ﺻﻔﺤﻪ :45*37ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ

نوع دستگاه

رومیزی و دیواری

ضخامت

1CM

استاندارد

ISO 13485:2016
IEC 60601_1:2012

گارانتی

12 ماه و 10 سال خدمات پس از فروش

راهنمای محصول

کاتالوگ                                                      دفترچه راهنما

فیلم

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نگاتوسکوپ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نگاتوسکوپ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *